H ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιδιώκει τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας προϊόντος ώστε να ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικοί πελάτες μας, με παράλληλη διατήρηση των ελληνικών αυθεντικών γεύσεων και αρωμάτων.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει επιπτώσεις στο προσωπικό της, στους προμηθευτές της, στους πελάτες της, στους μετόχους της, την κοινωνία και το περιβάλλον, εργαζόμαστε και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες ώστε να ελαχιστοποιούμε τις αρνητικές και να μεγιστοποιούμε τις θετικές. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας:

Δεν αποδέχεται και δεν προωθεί τη χρηματική ή άλλης μορφής δωροδοκία.

Δεν απασχολεί ανήλικους & λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της προκληθείσας βλάβης σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι απασχολεί ανηλίκους.

Ενημερώνει τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους για τις βασικές αρχές της κείμενης εθνικής και κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας και για τη δέσμευση της στην πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης.

Δεν χρησιμοποιεί κανένα μέσο υποχρεωτικής απασχόλησης / εργασίας και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οικειοθελώς, αναγνωρίζοντας και τις επιπτώσεις που έχει η ανωτέρω αποχώρηση.

Δεν αποδέχεται την παρακράτηση χρηματικών ποσών ή προσωπικών εγγράφων κατά την έναρξη ή διατήρηση σχέσεως εργασίας με κάθε εργαζόμενο μας

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να δημιουργήσουν σύλλογο.

Δεν κάνει διάκριση εις βάρος των εργαζομένων σχετικά με την ηλικία, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, ειδικές ανάγκες, φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, συμμετοχή σε σωματεία ή πολιτικά κόμματα.

Δεν επιτρέπει συμπεριφορές όπως μορφασμούς, χειρονομίες, λεκτική προσέγγιση που δύναται να οδηγήσουν σε σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, προσβολή της αξιοπρεπείας του εργαζομένου.

Δεν ασκεί και δεν αποδέχεται σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία στους εργαζομένους της ίδιας ή εταιρείας-προμηθευτή της

Τηρεί κάθε κείμενη εθνική και κατ επέκταση κοινοτική νομοθεσία που αφορά το ωράριο και τις ημέρες εργασίας των εργαζομένων.

Λαμβάνει μέριμνα ώστε η υπερωριακή απασχόληση να εκτελείται μόνο σε εθελοντική βάση και εφόσον χωροταξικά εργασιακά δύναται να εκτελεστεί.

Εφόσον απαιτούνται υπερωρίες, αποζημιώνει κάθε τέτοια πράξη με τις νόμιμες αποζημιώσεις, σύμφωνα με την κείμενη εθνική (και κατ επέκταση κοινοτική νομοθεσία).

Ακολουθεί την κείμενη εθνική νομοθεσία για την κατ΄ ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση των εργαζομένων.

Βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καλύπτει τις βασικές ανάγκες διατροφής, στέγης, μεταφοράς και ένδυσης των εργαζομένων.

Δεν εφαρμόζει πολιτική οικονομικών προστίμων προς τους εργαζόμενους στα πλαίσια άσκησης πολιτικής πειθαρχίας και τιμωρίας αβλεψιών / λαθών.

Εκτελεί πληρωμές σε προγραμματισμένες και τακτές ημερομηνίες χωρίς ημερολογιακή απόκλιση εις βάρος των εργαζομένων. Καθυστερήσεις που δύναται να προκύπτουν οφείλονται στην τρέχουσα οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάς και δεν προκύπτουν από καμία άλλη σκοπιμότητα.

Συνεργάζεται συμβάλλεται απευθείας με τους εργαζόμενους και όχι μέσω ενδιάμεσων εταιρειών. Δεν αποδέχεται την χρήση ενοικιαζόμενου μισθωμένου ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την αποφυγή πληρωμής εργοδοτικών εισφορών.

Συνεργάζεται με αδειοδοτημένους Τεχνικούς Ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και με Ιατρό Εργασίας.

Παρέχει ειδική εκπαίδευση σε κάθε νεοπροσληφθέντα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα)

Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθής διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και την προώθηση της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.

MANI FOODS S.A.

Η Διευθύντρια της Εταιρείας